Gebruikersvoorwaarden

Kieshelder.nl B.V.
Wethouder Ohmannstraat 6
7951 SB Staphorst

KvK-nummer: 71814558

www.kieshelder.nl
contact@kieshelder.nl

Artikel 1: Definities

  1. Gebruiker: de bezoeker en gebruiker van het Platform;
  2. Opticien: een opticien die is aangesloten bij het Platform;
  3. Platform: het online platform van Kieshelder.nl B.V. dat is te bereiken via kieshelder.nl, waaronder begrepen alle aanpassingen en updates.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform door Gebruiker en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen tussen Kieshelder.nl B.V. en Gebruikers.

2. Kieshelder.nl B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3: Dienstverlening Kieshelder.nl B.V.
1. Kieshelder.nl B.V. stelt aan Gebruikers een online Platform beschikbaar waarop opticiens en Gebruikers met elkaar in contact kunnen komen.
2. Op dit online Platform kunnen Gebruikers het aanbod van (multifocale) brillenglazen en bril merken van verschillende Opticiens vergelijken en informatie vinden over alles wat met oogzorg en brilmonturen te maken heeft.
3. De Opticien biedt via het online Platform zijn diensten aan. Kieshelder.nl B.V heeft hierbij slechts een faciliterende rol en heeft geen invloed op de uiteindelijke overeenkomst die de Opticien met Gebruiker sluit. Overeenkomsten die tussen Gebruiker en Opticien tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen Gebruiker en Opticien. Kieshelder.nl B.V treedt op als bemiddelaar en is op geen enkele wijze contractspartij bij een overeenkomst tussen Gebruiker en Opticien. Kieshelder.nl B.V is derhalve niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk, voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en Opticien.

Artikel 4: Informatie Platform
1. Op het Platform is (mede) informatie geplaatst die afkomstig is van Opticiens en eventuele derde partijen. Kieshelder.nl B.V. kan niet instaan voor de juistheid van deze informatie.
2. Op het Platform kunnen links naar websites van derden zijn geplaatst. Deze externe links zijn bedoeld om de Gebruiker meer informatie te verschaffen over bepaalde winkels. Kieshelder.nl B.V kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de informatie die te vinden is op externe websites. Daarnaast betekent het niet dat Kieshelder.nl B.V. de beschikbare informatie op externe websites onderschrijft. Websites van derden zijn geplaatst om de Gebruiker meer inzichten en meer informatie te verschaffen over de aangesloten Opticiens. Eventuele acties van de Gebruiker die naar aanleiding van informatie op externe websites te vinden is kunnen niet verhaald worden op Kieshelder.nl B.V.
3. Gepubliceerde artikelen en content op het Platform kunnen een medisch karakter hebben. Dit betekent niet dat de inhoud als gezaghebbend kan worden beschouwd. Informatie op het Platform kan onvolledig en onjuist zijn. Nieuwe inzichten in de medische wereld kunnen informatie op het Platform gedateerd, onvolledig en onjuist maken.
4. Voor medische vraagstukken dient een Gebruiker zich altijd te wenden tot een medisch professional, zoals een arts, huisarts of andere medisch deskundige. Informatie die te vinden is op het Platform kan nooit worden gezien als een medische consultatie en/of worden gebruikt als basis voor medisch advies. Bij de inhoud van het Platform is geen enkele medische specialist betrokken (geweest).

Artikel 5: Contact
1. Gebruikers kunnen op het online Platform aanvinken dat zij in contact wensen te komen met de betreffende Opticien door een contactformulier op het Platform in te vullen.
2. Nadat Gebruiker het contactformulier heeft ingevuld wordt er vanuit het Platform een e-mail verzonden naar de betreffende Opticien met de contactgegevens van Gebruiker zodat de Opticien contact kan opnemen met Gebruiker.
3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van informatie, waaronder persoonsgegevens, die via het Platform wordt verstrekt.

Artikel 6: Dienstverlening Opticiens
1. Het aanmeten van en adviseren over brillen(glazen) alsmede de verkoop van de brillen(glazen) en uitvoeren van enigerlei oogonderzoeken wordt door de betreffende Opticien(s) gedaan.
2. De Opticiens staan in voor de expertise die opticiens hebben als het gaat om de uitvoering van hun beroep en voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en sectorspecifieke gedragscodes.

Artikel 7: Online Platform
1.  Kieshelder.nl B.V. heeft het recht om diverse updates door te voeren op het Platform.
2. Kieshelder.nl B.V. garandeert niet dat het Platform te allen tijde beschikbaar is en foutloos en zonder onderbreking functioneert. Kieshelder.nl B.V. zal zich inspannen om eventuele storingen zo snel mogelijk op te lossen.
3. Kieshelder.nl B.V. behoudt zich het recht om het Platform geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen wanneer dit nodig is voor onderhoud of aanpassingen.

Artikel 8: Prijzen en betaling
1. De getoonde prijzen op het Platform zijn inclusief omzetbelasting.
2. Gebruiker kan via het Platform direct brillenglazen met de daarbij behorende prijzen vergelijken, maar niet bestellen. Kieshelder.nl B.V. heeft alleen een faciliterende rol.
3. De getoonde prijzen worden door de diverse Opticiens aan Kieshelder.nl B.V. verstrekt. Kieshelder.nl B.V. is niet aansprakelijkheid voor de juistheid van de getoonde prijzen.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform berusten uitsluitend bij Kieshelder.nl B.V., dan wel, indien van toepassing, bij diens licentiegever(s) of toeleverancier(s).
2. Gebruiker heeft uitsluitend het recht het Platform te gebruiken conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Het is Gebruiker niet toegestaan het Platform over te nemen, te verveelvoudigen of op andere wijze openbaar te maken, behoudens dan voor het doel waarvoor het Platform aan Gebruiker ter beschikking is gesteld.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Indien Kieshelder.nl B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van Kieshelder.nl B.V. is in alle gevallen beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeraar van Kieshelder.nl B.V. aan Kieshelder.nl B.V. uitgekeerde bedrag.
2. Kieshelder.nl B.V heeft bij de totstandkoming van artikelen, video’s, afbeeldingen en ander materiaal op het Platform grote zorgvuldigheid betracht. Kieshelder.nl B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de inhoud van het Platform. De inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Kieshelder.nl B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken of het gebruik van het Platform. De volledige aansprakelijkheid, en dus ook de eventuele acties die de Gebruiker neemt naar aanleiding van de verkregen informatie op het Platform, is voor de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
3. Er wordt op geen enkele wijze gegarandeerd dat de inhoud van het Platform volledig, accuraat of actueel is. Ook wordt er niet gegarandeerd dat het gebruik van de beschikbare informatie kan leiden tot het gewenste doel dat de Gebruiker voor ogen heeft.

Artikel 11: Klachtenregeling
1. Klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de dienstverlening van de Opticiens dienen onverwijld en rechtstreeks gericht te worden aan de betreffende Opticien.
2. Klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van Kieshelder.nl B.V. dienen via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk onverwijld aan Kieshelder.nl B.V. kenbaar te worden gemaakt.
3. Kieshelder.nl B.V. draagt zorg voor een ontvangstbevestiging van de klacht en zal binnen twee weken een reactie geven op de klacht.

Artikel 12: Overmacht
1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Kieshelder.nl B.V., die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met Gebruiker, opgeschort. Kieshelder.nl B.V. stelt Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtssituatie.
2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kieshelder.nl B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Kieshelder.nl B.V. niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: storingen, netwerk- DoS en DDoS-aanvallen, werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, het (gedeeltelijk) niet beschikbaar zijn van, dan wel het (gedeeltelijk) niet functioneren van servers bij Kieshelder.nl B.V. c.q. bij de leveranciers van Kieshelder.nl B.V., wanprestatie van leveranciers waardoor Kieshelder.nl B.V. haar verplichtingen niet kan nakomen, etc..

Artikel 13: Privacy
Persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacy verklaring van Kieshelder.nl B.V..

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kieshelder.nl B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.