Algemene voorwaarden zakelijk

Algemene voorwaarden:

Kieshelder.nl

sinds 2020

Artikel 1: Definities

1.1. Gebruiker: Kieshelder.nl B.V. en diens rechtsopvolgers.

1.2. Afnemer: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met Kieshelder.nl B.V.

1.3 Consument: de eindgebruiker van kieshelder.nl diegene die met afnemer in contact komt

 

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Gebruiker en Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.

2.2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Afnemer uitdrukkelijk van de hand.

2.3. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met Afnemer de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.

2.5. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.

2.6. Gebruiker kan ten voordele van Afnemer afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

 

Artikel 3: Offerte

3.1. De offerte is vrijblijvend en gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.

3.2. Indien Afnemer de offerte niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de offerte en is Gebruiker gerechtigd de offerte te wijzigen of in te trekken.

3.3. Gebruiker heeft het recht om een offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Afnemer.

 

Artikel 4: Overeenkomst

4.1. De overeenkomst wordt schriftelijk of  online en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit.

4.2. In de overeenkomst staan de diensten omschreven die zullen worden verricht en is de overeengekomen prijs opgenomen.

4.3. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal Gebruiker zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. Gebruiker voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Gebruiker heeft slechts een inspanningsverplichting en geeft geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.

4.4. Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen kan Gebruiker ervoor kiezen om deze afzonderlijk te factureren. Gebruiker kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij goedkeuring nodig heeft voor het resultaat van het voorgaande deel.

4.5. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door Afnemer niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.

4.6. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds zonder reden wijzigen of beëindigen.

4.7. Naar inzicht van Gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.

 

Artikel 5: Wijziging voorwaarden

5.1. Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan Afnemer bekend zijn gemaakt.

5.2. Afnemer behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.

5.3. Indien Afnemer binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is Gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan dat Afnemer de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

 

Artikel 6: Platform

6.1. Gebruiker beheert een platform ten behoeve van het bijeenbrengen van vraag en aanbod met betrekking tot brillenglazen, brilmonturen en oogzorg.

6.2. Afnemer kan op het platvorm een winkelpagina aanmaken. Hiervoor is Afnemer aan Gebruiker per jaar €195,- / 265euro exclusief BTW aan abonnementskosten verschuldigd. Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wordt na deze periode stilzwijgend verlengd telkens met een periode van één jaar, tenzij Afnemer het abonnement schriftelijk opzegt uiterlijk 3 maanden voor het einde van de lopende periode.

6.3. Afnemer is als opticien bereid en in staat om consumenten, die via het contactformulier op het platform worden doorgestuurd, zo snel en goed mogelijk te helpen en staat in voor zijn expertise.

6.4. Gebruiker garandeert niet dat het platform foutloos en zonder onderbreking functioneert. Gebruiker zal zich inspannen om eventuele storingen en of onjuiste content zo snel mogelijk op te lossen.

6.5. Gebruiker heeft het recht om via het platform advies verkoopprijzen te communiceren aan consumenten met betrekking tot (multifocale) brillenglazen, brilmonturen en oogzorg.

6.6. Afnemer biedt via het Platform (gebruiker) zijn diensten / en producten dan wel merken die afnemer voert in het assortiment aan. Gebruiker heeft hierbij slechts een faciliterende rol en heeft geen invloed op de uiteindelijke overeenkomst die Afnemer met de consument sluit. Overeenkomsten die tussen Afnemer  en consument tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen afnemer en Consument. Gebruiker treedt op als bemiddelaar en is op geen enkele wijze contractspartij bij een overeenkomst tussen Afnemer  en Consument. Gebruiker is derhalve niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk, voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Afnemer  en Consument. Afnemer vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van Consumenten met betrekking tot de geleverde diensten door Anemer op grond van de tussen Afnemer en Consument gesloten overeenkomst.

6.7. Doordat gebruiker slechts een faciliterende rol speelt, kan Gebriker niet garanderen dat de Consumenten juiste gegevens in het contactformulier in het Platform invoeren en derhalve juiste gegevens aan Afnemer worden verstrekt. Afnemer is verantwoordelijk voor de controle van de gegevens en dient eventuele aanvullende en/of ontbrekende gegevens uit te vragen bij de consument.

6.8. Gebruiker biedt geen enkele garantie met betrekking tot de te behalen resultaten, zijnde het aantal Consumenten die gebruik gaan maken van de aangeboden diensten /producten van de Afnemer. Gebruiker kan ook geen garantie bieden ten aanzien van hoe vaak De afnemer  aan Consumenten wordt getoond in het vergelijkingsresultaat. Gebruiker kan ook geen garanties verlenen omtrent minimaal of maximaal aantal consumenten.

6.9. Gebruiker zal zich tot maximaal inspannen  om zoveel mogelijk consumenten te trekken om het platform te bezoeken.

 

Artikel 7: Verstrekking en gebruik gegevens

7.1. Afnemer verstrekt tijdig en volledig de gegevens die benodigd zijn. Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en verklaart met de verstrekking van de gegevens dat zij gerechtigd is om deze gegevens te gebruiken. Afnemer vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden.

7.2. Gebruiker heeft het recht om op het platform woordmerken, beeldmerken, handelsnamen en eventuele andere woorden, foto’s ,content ,slogans en logo’s van Afnemer te gebruiken.

7.3. Gebruiker behoudt zich het recht om advertenties te plaatsen op de persoonlijke winkelpagina van Afnemer.

7.4. Gebruiker is gerechtigd om de handelsnaam van Afnemer te gebruiken in advertenties via Google Ads.

7.5. Gebruiker heeft het recht om leveranciers informatie te verschaffen over het aanbod van Afnemer.

7.6. Door het verstrekken dan wel goedkeuring te geven voor gebruik van gegevens , content van afnemer  geeft Afnemer toestemming deze gegevens via het Platform te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.

 

Artikel 8: Prijzen en betalingsvoorwaarden

8.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

8.2. Gebruiker zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren en automatisch te incasseren. Indien Afnemer bezwaar maakt tegen (de hoogte) van een factuur, schort dit de betalingsplicht niet op.

8.3. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14  dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

8.4. Afnemer is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. De Afnemer is in verzuim wanneer hij in gebreke blijft nadat hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke termijn na aanmaning heeft betaald. Afnemer is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.

8.5. Indien de Afnemer in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van de Afnemer. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.

8.6. Betalingen van Afnemer strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer Afnemer anders aangeeft bij de betaling.

8.7. Afnemer is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van Gebruiker, een schuld van Gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van Afnemer tegen de geleverde diensten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag Afnemer de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

8.8. Gebruiker is gerechtigd om Afnemer een voorschot te laten betalen. Afnemer is verplicht om dit voorschot aan te vullen indien Gebruiker dit wenselijk acht.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van Gebruiker is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat Afnemer op grond van de overeenkomst heeft betaald aan Gebruiker gedurende 3 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor Gebruiker verzekerd is.

9.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is Gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

9.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan Gebruiker.

9.4. De beperking van de aansprakelijkheid van Gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de Gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.

9.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij Gebruiker meldt.

9.6. Indien Gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van Afnemer is Afnemer aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van Gebruiker.

9.7. Afnemer vrijwaart Gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.

10.2. Alle kennis die Gebruiker verkrijgt door de uitvoering van de gesloten overeenkomst mag Gebruiker voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van Afnemer.

 

Artikel 11: Overmacht

11.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met Afnemer, opgeschort. Gebruiker stelt Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.

11.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor Gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, natuurgeweld, terreur, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen en het geval waarin Gebruiker door zijn toeleveranciers,

ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming in staat wordt gesteld.

11.3. Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtsituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtsituatie.

11.4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.

11.5. Indien Gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft Gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is Afnemer verplicht deze factuur te voldoen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten