Algemene voorwaarden

Kieshelder.nl B.V.
Pettelaarpark 84
5216PP DEN BOSCH

KvK-nummer: 71814558

www.kieshelder.nl
contact@kieshelder.nl

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kieshelder.nl B.V. en gebruikers die hun contactgegevens doorgeven via het online vergelijkingsplatform/informatieplatform van Kieshelder B.V. te bereiken via www.kieshelder.nl.

Artikel 2: Dienstverlening Kieshelder.nl B.V.
1. Kieshelder.nl B.V. stelt aan gebruikers een online vergelijkingsplatform/informatieplatform beschikbaar waarop opticiens en gebruikers met elkaar in contact kunnen komen.
2. Op dit online vergelijkingsplatform/informatieplatform kunnen gebruikers het aanbod van (multifocale) brillenglazen bril merken van verschillende aangesloten opticiens vergelijken. En informatie vinden omtrent over alles wat met oogzorg en brilmonturen te maken heeft.
3. De betreffende opticien biedt via het online vergelijkingsplatform/informatieplatform van Kieshelder.nl B.V. zijn diensten aan. Kieshelder.nl B.V heeft hierbij slechts een faciliterende rol en heeft geen invloed op de uiteindelijke overeenkomst die de betreffende opticien met gebruiker sluit. Overeenkomsten die tussen gebruiker en opticien tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen gebruiker en opticien. Kieshelder.nl B.V treedt op als bemiddelaar en is op geen enkele wijze contractspartij bij een overeenkomst tussen gebruiker en opticien. Kieshelder.nl B.V is derhalve niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk, voor de uitvoering
van de overeenkomst tussen gebruiker en opticien.
4. Wanneer je medische vraagstukken hebt is het altijd zeer belangrijk om je te wenden tot een medisch professional. Een consultatie waar je op kunt vertrouwen vind je dus bij een arts, huisarts of andere medisch deskundige. Informatie die te vinden is op kieshelder.nl kan NOOIT worden gezien als een medische consultatie. Ook kun je geen diagnose verkrijgen door het lezen van content op deze website. Houd bij het gebruiken van de website rekening met het feit dat geen enkel medische specialist betrokken is (geweest) bij het tot standkomen van de gehele website
5. Op Kieshelder.nl wordt onder andere informatie met een medisch karakter beschikbaar gesteld. Inhoud op Kieshelder.nl kan en moet nooit als basis voor medisch advies worden gebruikt. Kieshelder.nl beoefent geen uitoefening der geneeskunde.
6. Gepubliceerde artikelen en content op Kieshelder.nl kunnen een medisch karakter hebben. Dit betekent NIET dat de inhoud als gezaghebbend kan worden beschouwd. Informatie op Kieshelder.nl kan onvolledig en onjuist zijn. Nieuwe inzichten in de medische wereld kan informatie op Kieshleder.nl onjuist, gedateerd, onvolledig en onjuist maken. Gepubliceerde artikelen en content op Kieshelder.nl is tevens niet geschreven door medici en/of medisch professionals. Voor een volledig en accuraat consult ga je naar een medisch specialist en kun je in principe nooit volledig vertrouwen op informatie die te vinden is op het internet.
7. Het is belangrijk om bij medicijn gebruik altijd een erkend medisch specialist te raadplegen. Gebruik medicijnen dus nooit zonder voldoende informatie en betrouwbaar medisch advies. Lees altijd de bijsluiter van medicijnen, ook wanneer het medicijnen betreft die zijn toegestaan voor zelfmedicatie. Vraag altijd advies van een erkend medisch professional als er vragen zijn over de werking / bijwerkingen van bepaalde medicijnen. Raadpleeg tevens een arts wanneer er vragen zijn over de dosis van medicijnen. Verander nooit, zonder consultatie, de dosis van medicijnen.

Artikel 3: Contact
1. Gebruikers kunnen op het online vergelijkingsplatform/informatieplatform aanvinken dat zij in contact wensen te komen met de betreffende opticien door een contactformulier op het platform in te vullen.
2. Nadat gebruiker het contactformulier heeft ingevuld wordt er vanuit het platform een e-mail verzonden naar de betreffende opticien met de contactgegevens van gebruiker zodat de opticien contact kan opnemen met gebruiker.

Artikel 4: Dienstverlening Opticiens
1. Het aanmeten van en adviseren over brillen(glazen) alsmede de verkoop van de brillen(glazen) en uitvoeren van enigerlei oogonderzoeken wordt door de betreffende opticien(s) gedaan.
2. De opticiens staan in voor de expertise die opticiens hebben als het gaat om de uitvoering van hun beroep en voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en sectorspecifieke gedragscodes.

Artikel 5: Online vergelijkingsplatform/informatieplatform
1. Kieshelder.nl B.V. heeft het recht om diverse updates door te voeren op hun online vergelijkingsplatform/informatieplatform
2. Kieshelder.nl B.V. garandeert niet dat het platform foutloos en zonder onderbreking functioneert. Kieshelder.nl B.V. zal zich inspannen om eventuele storingen zo snel mogelijk op te lossen.
3. Kieshelder.nl B.V. behoudt zich het recht om het platform geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen wanneer dit nodig is voor onderhoud of aanpassingen.

Artikel 6: Prijzen en betaling
1. De getoonde prijzen op het platform zijn inclusief omzetbelasting.
2. Klant kan via het platform van Kieshelder.nl B.V. direct brillenglazen met de daarbij behorende prijzen vergelijken. Niet bestellen! Kieshelder.nl heeft alleen een faciliterende rol
3. De getoonde prijzen worden door de diverse opticiens aan Kieshelder.nl B.V. verstrekt. Kieshelder.nl B.V. is niet aansprakelijkheid voor de juistheid van de getoonde prijzen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Indien Kieshelder.nl B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van Kieshelder.nl B.V. is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Kieshelder.nl B.V. is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor Kieshelder.nl B.V. verzekerd is.
2. Kieshelder.nl B.V heeft bij de totstandkoming van artikelen, videos, afbeeldingen en ander materiaal grote zorgvuldigheid betracht. Kieshelder.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld op het gebruik van de inhoud van de website Kieshelder.nl. De inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Kieshelder.nl B.V kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van Kieshelder.nl. De volledige aansprakelijkheid, en dus ook de eventuele acties die de bezoeker neemt naar aanleiding van de verkregen informatie op kieshelder.nl is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker.
3. Er wordt op geen enkele wijze gegarandeerd dat de inhoud op Kieshelder.nl volledig, accuraat of actueel is. Ook wordt er niet gegarandeerd dat het gebruik van de beschikbare informatie kan leiden tot het gewenste doel dat de bezoeker voor ogen heeft. De aansprakelijkheid van eventuele acties naar aanleiding van de informatie op Kieshelder.nl valt te allen tijde voor de bezoeker en kan op geen enkele wijze verhaald worden op Kieshelder.nl BV.
4. Op Kieshelder.nl kunnen links naar derden zijn geplaatst. Deze externe links zijn bedoeld om de bezoeker meer informatie te verschaffen over bepaalde winkels. Kieshelder.nl B.V kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld over de juistheid en volledigheid van de informatie die te vinden is op externe websites. Daarnaast betekent het niet dat Kieshelder.nl de beschikbare informatie op externe websites onderschrijft. Websites van derden zijn geplaatst om de gebruiker van Kieshelder.nl meer inzichten en meer informatie te verschaffen de aangesloten optiekwinkel. Eventuele acties van de gebruiker die naar aanleiding van informatie op externe sites te vinden is kunnen niet verhaald worden op Kieshelder.nl BV

Artikel 8: Klachtenregeling
1. Klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de dienstverlening van de opticiens dienen onverwijld en rechtstreeks gericht te worden aan de betreffende opticien.
2. Klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van Kieshelder.nl B.V. dienen via het contactformulier, de e-mail of schriftelijk onverwijld aan Kieshelder.nl B.V. kenbaar gemaakt te worden. Kieshelder.nl B.V. sluit het gebruik van het Online Dispute Resolution (ODR) platform van de Europese Commissie expliciet uit.
3. Kieshelder.nl B.V. draagt zorg voor een ontvangstbevestiging van de klacht en zal binnen twee weken een reactie geven op de klacht.

Artikel 9: Overmacht
1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Kieshelder.nl B.V., die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met klant, opgeschort. Kieshelder.nl B.V. stelt klant zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.
2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kieshelder.nl B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Kieshelder.nl B.V. niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: storingen, netwerk- DoS en DDoS-aanvallen, werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, etc..

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kieshelder.nl B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.