Algemene voorwaarden

1. Definities

De in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter geschreven termen (in enkel- en meervoud) hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij elders in deze algemene voorwaarden een (andere) betekenis wordt toegekend.

a. Diensten: de dienstverlening van Kieshelder.nl B.V. bestaande uit onder meer (1) het aanbieden van een Platform waarop Gebruikers (multifocale) brillenglazen, brilmerken, en oogzorginformatie van verschillende Opticiens kunnen vergelijken, (2) het aanleveren van contactgegevens van Gebruikers aan Opticiens indien en voor zover Gebruikers hebben aangegeven in contact te willen komen met de betreffende opticien(s) en (3) het uitvoeren van online marketingwerkzaamheden voor de Opticien.

b. Gebruiker: de bezoeker en gebruiker van het Platform.

c. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

d. nl B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kieshelder.nl B.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (7951 SB) Staphorst aan de Wethouder Ohmannstraat 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71814558.

e. Leadfee: de vergoeding die Opticien aan Kieshelder.nl B.V. verschuldigd is voor iedere Gebruiker waarvan Opticien contactgegevens ontvangt die door Gebruiker zijn achtergelaten op het Platform. Van een Lead is sprake als een gebruiker contactgegevens achterlaat op het platform om in contact te komen met Opticien en deze contactgegevens door Kieshelder.nl zijn door gestuurd aan Opticien.

f. Marketingbudget: het budget dat tussen Kieshelder.nl B.V. en Opticien is overeengekomen voor de uitvoering van online marketingwerkzaamheden door Kieshelder.nl B.V. voor Opticien. De tarievenkaart is te raadplegen op Kieshelder.nl. Tevens is er een tarievenkaart aan de Opticien ter hand gesteld.

g. Materiaal: materiaal van Opticien dat hij ter beschikking stelt aan Kieshelder.nl B.V. ten behoeve van de uitvoering van de Diensten, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: informatie over Opticien, teksten en afbeeldingen (zoals logo’s of merken), de door Opticien aangeboden producten en diensten, inclusief actuele geldende (advies)prijzen.

h. Opticien: een opticien die gebruikt maakt van de Diensten van Kieshelder.nl B.V.

i. Overeenkomst: elke afspraak tussen Kieshelder.nl B.V. en Opticien tot het verrichten van Diensten door Kieshelder.nl B.V. ten behoeve van Opticien.

j. Partijen: Kieshelder.nl B.V. en Opticien gezamenlijk.

k. Platform: het online platform van Kieshelder.nl B.V., dat is te bereiken via kieshelder.nl., waaronder begrepen alle aanpassingen en updates.

 

  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Kieshelder.nl B.V. en op alle Overeenkomsten die door Partijen worden aangegaan.

2.2 Kieshelder.nl B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2.3 De toepasselijkheid van eventueel door Opticien gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Kieshelder.nl B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.5 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en zullen Partijen onderhandelen over een nieuwe bepaling die de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

3. Dienstverlening en rolverdeling partijen

3.1 Kieshelder.nl BV biedt een Platform aan waarop Opticien (en andere aangesloten opticiens) en Gebruikers met elkaar in contact kunnen komen. Gebruikers kunnen via het Platform het aanbod van verschillende Opticiens vergelijken. De Gebruiker kan aanvinken dat hij in contact wenst te komen met de betreffende Opticien door een contactformulier op het Platform in te vullen. Indien de Gebruiker het contactformulier heeft ingevuld, wordt er vanuit het Platform een e-mail gestuurd naar de betreffende Opticien met de contactgegevens van de Gebruiker.

3.2 Opticien neemt na ontvangst van een e-mail met de contactgegevens van een Gebruiker, zo spoedig mogelijk, uiterlijk de eerstvolgende werkdag, contact op met de betreffende Gebruiker.

3.3 Opticien biedt via het Platform zijn diensten aan. Kieshelder.nl B.V. heeft hierbij slechts een faciliterende rol en heeft geen invloed op de uiteindelijke overeenkomst die Opticien met de Gebruiker sluit. Overeenkomsten die tussen Gebruiker en Opticien tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen Gebruiker en Opticien. Kieshelder.nl B.V. treedt op als bemiddelaar en is op geen enkele wijze contractspartij bij een overeenkomst tussen Gebruiker en Opticien. Kieshelder.nl B.V. is derhalve niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk, voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en Opticien. Opticien vrijwaart Kieshelder.nl B.V. voor aanspraken van Gebruikers met betrekking tot de geleverde diensten door Opticien op grond van de tussen Opticien en Gebruiker gesloten overeenkomst.

3.4 Kieshelder.nl B.V. kan niet garanderen dat de Gebruikers juiste gegevens in het contactformulier op het Platform invoeren en derhalve dat juiste gegevens aan Opticien worden verstrekt. Opticien is verantwoordelijk voor de controle van de gegevens en dient eventuele aanvullende en/of ontbrekende gegevens uit te vragen bij de Gebruiker.

3.4 Opticien staat in voor de expertise die Opticien heeft als het gaat om de uitvoering van zijn beroep en voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en sectorspecifieke gedragscodes.

 

4. Uitvoering van Diensten

4.1 Kieshelder.nl B.V. zal de Diensten naar beste weten en kunnen uitvoeren. Zij zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht, maar staat niet in voor het bereiken van enig resultaat. Zo biedt Kieshelder.nl B.V. geen enkele garantie met betrekking tot de te behalen resultaten, waaronder het aantal Gebruikers dat gebruik gaat maken van de aangeboden diensten van Opticien en/of hoe vaak Opticien aan Gebruikers wordt getoond in het vergelijkingsresultaat.

4.2  Kieshelder.nl B.V. heeft het recht de Diensten zonder kennisgeving aan en toestemming van Opticien te laten verrichten door een of meer door Kieshelder.nl B.V. aan te wijzen derden.

4.3 Eventueel in de Overeenkomst opgenomen termijnen voor het verrichten van de Diensten gelden slechts bij benadering en kunnen niet worden aangemerkt als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van dergelijke termijnen levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Kieshelder.nl B.V. op.

4.4 Kieshelder.nl B.V. is te allen tijde gerechtigd om haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen. Kieshelder.nl B.V. zal zich inspannen Opticien tijdig te informeren voordat Kieshelder.nl BV de Diensten aanpast en/of beëindigt.

 

5. Verstrekking van Materiaal

5.1 Opticien is gehouden al het Materiaal dat Kieshelder.nl B.V. overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Diensten, tijdig en in de gewenste vorm aan Kieshelder.nl B.V. ter beschikking te stellen. Kieshelder.nl B.V. heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opticien aan deze verplichting heeft voldaan.

5.2 Opticien staat in voor de juistheid en volledigheid van het door hem aan Kieshelder.nl B.V. verstrekte Materiaal en garandeert dat het Materiaal niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving of anderszins onrechtmatig is.

5.3 Opticien is gehouden Kieshelder.nl B.V. onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5.4 Opticien informeert Kieshelder.nl B.V. zo spoedig mogelijk over wijzigingen in het Materiaal, zoals wijzigingen met betrekking tot de aangeboden producten en/of diensten en de daarbij geldende prijzen van Opticien, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen voordat de wijziging intreedt, zodat Kieshelder.nl B.V. de wijzigingen tijdig kan doorvoeren.

5.5 Door het aanbieden van Materiaal geeft Opticien Kieshelder.nl B.V. toestemming dit Materiaal ten behoeve van de uitvoering van de Diensten te publiceren.

5.6 Kieshelder.nl B.V. behoudt zich het recht voor het door de Opticien verstrekte Materiaal naar redelijkheid te wijzigen en/of in te korten.

5.7 Het Materiaal mag geen inbreuk maken op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Opticien vrijwaart Kieshelder.nl B.V. voor claims van derden die verband houden met de inhoud van het Materiaal.

 

6. Intellectuele Eigendom

6.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot hetgeen door Kieshelder.nl B.V. wordt gebruikt en/of ter beschikking wordt gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst berusten uitsluitend bij Kieshelder.nl B.V., dan wel, indien van toepassing, bij diens licentiegever(s) of toeleverancier(s).

6.2 Opticien heeft uitsluitend het recht hetgeen door Kieshelder.nl B.V. ter beschikking wordt gesteld te gebruiken conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst. Het is Opticien niet toegestaan al hetgeen waarop Intellectuele Eigendomsrechten van Kieshelder.nl B.V. rusten over te nemen, te verveelvoudigen of op welke wijze dan ook openbaar te maken, behoudens dan voor het doel waarvoor dit door Kieshelder.nl B.V. aan Opticien ter beschikking is gesteld.

6.3 Alle Intellectuele Eigendomsrechten betreffende het Materiaal berusten bij Opticien. Opticien verleent Kieshelder.nl B.V. een niet-exclusief gebruiksrecht op het Materiaal. Opticien kan dit gebruiksrecht beëindigen door beëindiging van de Overeenkomst, zoals verder omschreven in artikel 10, en daarbij te verzoeken tot verwijdering van het Materiaal. Kieshelder.nl B.V. zal het Materiaal dan verwijderen, behoudens voor zover (een deel van) de inhoud van het Materiaal hetzelfde is als het aan Kieshelder.nl B.V. verstrekte materiaal door andere bij het Platform aangesloten opticiens. Kieshelder.nl B.V. is gerechtigd dat overeenstemmende deel van het Materiaal te blijven gebruiken.

6.4 Kieshelder.nl B.V. is gerechtigd om op het Platform woordmerken, beeldmerken, handelsnamen en eventuele andere woorden, slogans en logo’s van Opticien te gebruiken.

 

7. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

7.1 De vergoeding die Opticien verschuldigd is voor de Diensten van Kieshelder.nl B.V. wordt berekend op de wijze zoals in de Overeenkomst bepaald.

7.2 Betaling van het factuurbedrag door Opticien dient te geschieden conform de wijze en binnen de termijn die is voorgeschreven op de door Kieshelder.nl B.V. verstuurde factuur of is vastgelegd in de Overeenkomst.

7.3 Indien Partijen zijn overeengekomen dat de betaling via automatische incasso geschiedt, is Opticien ervoor verantwoordelijk dat er voldoende geld op zijn betalingsrekening staat zodat de incasso kan plaatsvinden. Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden, ongeacht de reden daartoe, draagt Opticien er zorg voor en is ervoor verantwoordelijk dat het verschuldigde bedrag binnen de betalingstermijn op de bankrekening van Kieshelder.nl B.V. is bijgeschreven.

7.4 Opticien heeft in geen geval recht op opschorting of verrekening van de aan Kieshelder.nl B.V. verschuldigde vergoeding.

7.5 Klachten over facturen dienen schriftelijk bij Kieshelder.nl B.V. te worden ingediend binnen 8 dagen na de factuurdatum bij gebreke waarvan Opticien wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud en de verschuldigdheid daarvan. Het indienen van een klacht ontslaat Opticien niet van zijn betalingsverplichting jegens Kieshelder.nl B.V.

7.6 Wanneer Opticien niet binnen de in artikel 7.2 genoemde termijn heeft betaald, verkeert Opticien van rechtswege (zonder ingebrekestelling) in verzuim. Opticien is in dat geval naast het verschuldigde bedrag eveneens de wettelijke (handels)rente tot op de datum van algehele voldoening verschuldigd aan Kieshelder.nl B.V., onverminderd de verdere rechten van Kieshelder.nl B.V. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen in dat geval voor rekening van Opticien en bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.

7.7 Op het moment dat Opticien jegens Kieshelder.nl B.V. in verzuim is, worden alle vorderingen van Kieshelder.nl B.V. ter zake van verrichte Diensten en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar. Ook heeft Kieshelder.nl B.V. het recht haar Diensten per direct op te schorten tot dat alle opeisbare vorderingen door Opticien zijn voldaan.

7.8 Kieshelder.nl B.V. kan de overeengekomen prijzen eens per contractjaar verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van het Dienstenprijsindex (DPI) zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast is Kieshelder.nl B.V. gerechtigd om in geval van verhoging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren, de met Opticien overeengekomen prijzen met onmiddellijke ingang dienovereenkomstig te verhogen.


8.
Marketingbudget en Leadfee

8.1 Het Marketingbudget wordt maandelijks vooraf door Kieshelder.nl B.V. aan Opticien gefactureerd.

8.2 Opticien kan de hoogte van het Marketingbudget maximaal twee keer per jaar tussentijds wijzigen. Een wijziging van het Marketingbudget dient uiterlijk 30 dagen van te voren door Opticien te worden aangevraagd, waarna de wijziging ingaat op de eerste van de volgende maand.

8.3 Opticien is aan Kieshelder.nl B.V. een Leadfee verschuldigd zodra het door een Gebruiker ingevulde contactformulier door Kieshelder.nl B.V. aan Opticien is toegestuurd.

8.4 De Leadfee wordt door Kieshelder.nl B.V. maandelijks achteraf bij Opticien in rekening gebracht.


9.
Totstandkoming Overeenkomst en beëindiging

9.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze door Kieshelder.nl B.V. aan Opticien is bevestigd, op het moment dat de door Opticien ondertekende Overeenkomst door Kieshelder.nl B.V. retour is ontvangen of wanneer Kieshelder.nl B.V. feitelijk uitvoering aan de Overeenkomst heeft gegeven.

9.2 Indien niet anders is overeengekomen wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van 12 maanden. De Overeenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd en wordt steeds stilzwijgend verlengd met de initiële looptijd van de Overeenkomst.

9.3 Kieshelder.nl B.V. is gerechtigd om, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige vergoeding van schade gehouden zal zijn, indien:

  1. Opticien enige verplichting uit de met Kieshelder.nl B.V. gesloten Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
  2. Ten aanzien van Opticien faillissement of surseance van betaling is aangevraagd;
  3. De onderneming van Opticien wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
  4. Ten laste van Opticien beslag is gelegd;
  5. nl B.V. gegronde redenen heeft om te vrezen dat Opticien niet in staat is dan wel niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst te voldoen en Opticien op verzoek van Kieshelder.nl B.V. geen vooruitbetaling doet en/of niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

Opticien is verplicht om Kieshelder.nl B.V. onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub a tot en met e bedoelde gebeurtenis.

9.4 In het geval Kieshelder.nl B.V. de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die Kieshelder.nl B.V. op Opticien heeft onmiddellijk opeisbaar en behoudt Kieshelder.nl B.V. het recht op (aanvullende) schadevergoeding.

10. Garanties & aansprakelijkheid

10.1 Kieshelder.nl B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade van Opticien, waaronder uitdrukkelijk begrepen doch niet beperkt tot bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, letselschade, alle andere vormen van vermogensschade alsmede alle mogelijke aanspraken van derden, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Kieshelder.nl B.V.

10.2 De aansprakelijkheid van Kieshelder.nl B.V. is in alle gevallen beperkt tot maximaal de vergoeding die Opticien over een periode van twaalf maanden aan Kieshelder.nl B.V. verschuldigd is op grond van de Overeenkomst. In geen enkel geval overstijgt de aansprakelijkheid van Kieshelder.nl B.V. het bedrag dat door de verzekeraar van Kieshelder.nl B.V. wordt uitbetaald.

10.3 Opticien dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Kieshelder.nl B.V. te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Opticien jegens Kieshelder.nl B.V., behalve die welke uitdrukkelijk door Kieshelder.nl B.V. is aanvaard, door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan.

10.4 Opticien vrijwaart Kieshelder.nl B.V. tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

 

11. Klachten

11.1 Een klacht met betrekking tot de verrichte Diensten moet schriftelijk binnen 7 dagen nadat de Diensten zijn verricht of binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek indien Opticien aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Kieshelder.nl kenbaar worden gemaakt, onder opgave van de aard en de grond van de klacht.

11.2 Een klacht schort te betalingsverplichting van Opticien niet op.

11.3 Als de klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opticien in verband met de klacht.

11.4 Als Kieshelder.nl oordeelt dat een klacht terecht is uitgebracht, dan heeft Kieshelder.nl de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Diensten of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van de door Opticien betaalde vergoeding.

 

12. Privacy

12.1 De door Opticien aan Kieshelder.nl B.V. verstrekte persoonsgegevens worden door Kieshelder.nl B.V. verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. In een privacystatement wordt uitgelegd hoe Kieshelder.nl B.V. omgaat met de door Opticien verstrekte persoonsgegevens. Het privacystatement is te raadplegen op de website van Kieshelder.nl B.V.

12.2 Opticien verplicht zich de persoonsgegevens van Gebruikers die zij in het kader van de Overeenkomst van Kieshelder.nl B.V. ontvangt te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

13. Overmacht

13.1 Indien Kieshelder.nl B.V. door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Kieshelder.nl B.V. door overmacht blijvend niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Kieshelder.nl B.V., brand, pandemieën, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen, zoals het (gedeeltelijk) niet beschikbaar zijn van, dan wel het (gedeeltelijk) niet functioneren van de servers bij Kieshelder.nl B.V. c.q. bij de leveranciers van Kieshelder.nl B.V., alsmede wanprestatie door voormelde leveranciers waardoor Kieshelder.nl B.V. haar verplichtingen niet kan nakomen.

13.2 Indien de overmacht langer dan 90 dagen duurt, heeft Opticien het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder dat Opticien recht heeft op enige schadevergoeding. Voor de Diensten die Kieshelder.nl B.V. voorafgaand aan de beëindiging reeds heeft verricht op grond van de Overeenkomst blijft Opticien aan Kieshelder.nl B.V. een vergoeding verschuldigd.

14. Overige bepalingen

14.1 Kieshelder.nl B.V. is gerechtigd om haar rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Kieshelder.nl B.V. of haar bedrijfsactiviteiten overneemt.

14.2 Opticien is niet gerechtigd zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kieshelder.nl B.V.

 

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, alsmede alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, locatie Zwolle.